Zodax

Preto Agate Photo Frame

$83


Free shipping on orders over $135

Preto Agate Photo Frame

  • Small Dimensions: 9" x 7" - Fits a 4" x 6" photo
  • Large Dimensions: 10" x 8" - Fits a 5" x 7" photo