Mara Sand Organic Ceramic Deep Bowl
Mara Sand Organic Ceramic Deep Bowl
Mara Sand Organic Ceramic Deep Bowl
Mara Sand Organic Ceramic Deep Bowl

Mara Sand Organic Ceramic Deep Bowl

$20

Size

$57

Size

$101

Size

Mara Sand Organic Ceramic Deep Bowl

  • Small Dimensions: 7.5" x 2"
  • Medium Dimensions: 11.5" x 3"
  • Large Dimensions: 14.75" x 3.75"