Zodax

Tokima Earthenware Bowl

$129


Free shipping on orders over $135

Tokima Earthenware Bowl

  • Dimensions: 16" x 6.25"