Zodax

Aarhus White Stoneware Vase

$130


Free shipping on orders over $135

Aarhus White Stoneware Vase

  • Dimensions: 7.75" x 13.75"