Zodax

Pacific White Stoneware Vase

$212.50


Free shipping on orders over $135

Pacific White Stoneware Vase

  • Dimensions: 11.75" x 11.75"