Zodax

Toyama Rippled White Stoneware Vase

$122.50


Free shipping on orders over $135

Toyama Rippled White Stoneware Vase

  • Dimensions: 8.75" x 19"